Taking a Rest

by Nadezhda Pavlova, Deputy Executive Editor